Kto jest stroną umowy leasingu?

Wyróżnia się dwie strony umowy leasingu:

  • finansującego,
  • korzystającego.

Stronami umowy leasingu jest finansujący i korzystający, finansującym może być tylko przedsiębiorca.Finansującym jest osoba, która w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa nabywa przedmiot leasingu od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie leasingu i oddaje go korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez określony czas. Zarobkiem finansującego jest tutaj różnica między kosztem pozyskania kapitału a uzyskaną sumą opłat leasingowych.

Natomiast korzystającym jest osoba, która używa przedmiotu leasingu albo używa i pobiera z niego pożytki przez czas jego trwania, a także płaci opłatę leasingową na rzecz finansującego w uzgodnionych wcześniej ratach. Wysokość tej opłaty odpowiada co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przedmiotu leasingu.

Jak już wspomniano finansującym może być tylko przedsiębiorca. Brak natomiast jakichkolwiek wymagań podmiotowych po stronie korzystającego. Jednak z uwagi na możliwość zaliczania opłat leasingowych do kosztów działalności gospodarczej i uzyskiwania w ten sposób wymiernych korzyści podatkowych najczęściej umowy leasingu zawierane są między dwoma przedsiębiorcami.