Kiedy można wypowiedzieć umowę leasingu?

Finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli mimo upomnienia na piśmie korzystający narusza obowiązki określone w art. 709.7 § 1 lub w art. 709.9 albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 709.10 Kodeksu cywilnego (art. 709.11 Kodeksu cywilnego).

Obowiązki przewidziane w art. 709.7 § 1 Kodeksu cywilnego to:

  • obowiązek utrzymywania rzeczy w należytym stanie, a w szczególności dokonywanie jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania jej w niepogorszonym stanie z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania;
  • ponoszenie ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem rzeczy.

Natomiast obowiązek określony w art. 709.9 Kodeksu cywilnego to obowiązek używania rzeczy i pobierania jej pożytków w sposób określony w umowie leasingu lub w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy, jeśli umowa tego nie określa.

Finansujący może także wypowiedzieć umowę leasingu, gdy korzystający nie usunie zmian w rzeczy dokonanych bez zgody finansującego.

Oprócz tego finansujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli korzystający bez jego zgody oddaje rzecz do używania osobie trzeciej (art. 709.12 Kodeksu cywilnego). Regulacja ta ma na celu wzmocnienie pozycji finansującego oraz zapewnia osobisty charakter umowy leasingu. Zgoda finansującego może być wyrażona w samej umowie leasingu, ale także poza nią. Może ona przybrać dowolną formę.

Finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu jeżeli korzystający nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków, zwłaszcza gdy nie płaci wynagrodzenia.Głównym świadczeniem korzystającego jest uiszczanie rat w umówionych terminach. Uchybienie temu obowiązkowi tworzy dla finansującego prawo do wypowiedzenia umowy po spełnieniu następujących przesłanek:

  • korzystający jest w zwłoce z zapłatą co najmniej jednej raty oraz
  • nie uiścił zaległości mimo wyznaczenia mu przez finansującego na piśmie odpowiedniego terminu dodatkowego z zagrożeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym

Wyznaczając odpowiedni termin należy uwzględnić interesy obu stron tak, aby korzystający miał realną możliwość zapłaty, a finansujący mógł ją otrzymać w rozsądnym czasie. Korzystający może oczekiwać wyznaczenia mu dodatkowego terminu w każdym przypadku niezależnie od tego jak długo jest w zwłoce.

Postanowienia umowne, które określają tryb i przesłanki wypowiedzenia w sposób mniej korzystny dla korzystającego są nieważne.

W każdym z wymienionych wyżej przypadków wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym nie może nastąpić, jeśli strony uzgodniły termin wypowiedzenia.