Zbycie rzeczy będącej przedmiotem leasingu przez finansującego

Zbycie rzeczy będącej przedmiotem leasingu przez finansującego

W razie zbycia rzeczy przez finansującego nabywca wstępuje w stosunek leasingu na miejsce finansującego (art. 709.14 § 1 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że nabywca przejmuje jego prawa i obowiązki.

Finansujący nie musi uzyskiwać zgody korzystającego na zbycie rzeczy będącej przedmiotem leasingu.Finansujący nie musi uzyskiwać zgody korzystającego na zbycie rzeczy, lecz dla jego bezpieczeństwa konieczne jest, aby niezwłocznie zawiadomił go o tym fakcie (art. 709.14 § 2 Kodeksu cywilnego).

Kiedy finansujący może żądać natychmiastowego zapłacenia rat i rozwiązania umowy leasingu?

Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat i rozwiązania umowy leasingu, jeśli wypowiedział umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi korzystający. Raty te powinny być pomniejszone o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem (art. 709.15 Kodeksu cywilnego). Chodzi tu o przypadki, o których mowa w art. 709.11, art. 709.12 § oraz art. 709.13 § 2 Kodeksu cywilnego.

Takie rozwiązanie jest konsekwencją kredytowego charakteru umowy leasingu. Ma ono zapewnić finansującemu uzyskanie zysku na jaki liczył zawierając umowę.